Финансирай с европари разработката на уеб страница за твоя стартиращ бизнес

eu funds 1170x520

На 20 юни 2018 г. беше отворена за кандидатстване с проекти схемата "Насърчаване на предприемачеството", финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

В рамките на тази процедура, новосъздадени микро, малки и средни предприятия в страната (регистрирани след 31.12.2016 г.), извършващи дейност в редица сектори, могат да кандидатстват с европроект и получат безвъзмездно финансиране до 80% от размера на проекта или до 200 000 лв. за реализирането на пазара на свои предприемачески идеи – нови продукти или услуги.

По проектите стартиращите бизнеси могат да усвоят финансиране на следните видове разходи:

  • Придобиване на машини и оборудване, включително закупуване на нови компютри, сървъри и друго хардуерно оборудване, необходимо за реализирането на пазара на новите продукти (стоки или услуги).
  • Разработка на специализирани софтуерни приложения и програми, отново необходими за успешната пазарна реализация на предприемаческата идея.
  • Разработка на интернет страница на стартиращото предприятие.
  • Разходи за заплати (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) за квалифициран персонал, пряко ангажиран с разработването и лансирането на пазара на новите продукти и услуги.
  • Закупуване на материали и консумативи за производство, наем на работни помещения, както и ползването на редица бизнес – консултантски и маркетингови услуги в помощ на стартиращия бизнес; участие в семинари, изложения и други промоционални събития в страната и в чужбина.

Кандидатстването по процедурата става по изцяло електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и бизнес план през Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/) и с помощта на квалифициран електронен подпис.